ul. Budowlanych 5 | 64-100 Leszno biuro@fundacjadelhan.pl 781 025 025

Regulamin

System szybkich płatności obsługuje:

ROZDZIAŁ I.

Informacje ogólne:

Fundacja DELHAN
Adres:
ul. Budowlanych 5
64-100 LESZNO
KRS: 00000510810
NIP: 6972311989
Konto bankowe Santander:
02 1090 1245 0000 0001 3721 7683

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą DELHAN, zwana dalej „Fundacja” ustanowiona przez Artura Szyszkę, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Tomaszem Stawowym w kancelarii notarialnej w Lesznie za numerem repertorium  A 3528/2014 dnia 01.04.2014 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zmianami) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

1.  Siedzibą fundacji jest miasto Leszno.

2.  Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5.  Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

6. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem Fundacja DELHAN.

7.  Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 5.

1.  Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 6 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

3.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4.  Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

5.  Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

6.  Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§5a

Przedmiotem działalności statutowej pożytku publicznego o której mowa w §5 jest w szczególności:

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(85.51.Z);
 2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej(85.52.Z);
 3. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu(85.53.Z);
 4. Nauka języków obcych(85.59.A);
 5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane(85.59.B);
 6. Działalność wspomagająca edukację(85.60.Z);
 7. Pomoc społeczna  bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych(88.10.Z);
 8. Opieka dzienna nad dziećmi(88.91.Z);
 9. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana(88.99.Z);
 10. Pozostała działalność związana ze sportem(93.19.Z);
 11. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki(93.21.Z);
 12. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna(93.29.Z).

Działalność pożytku publicznego wymieniona powyżej jest działalnością nieodpłatną.

ROZDZIAŁ II.

Cele fundacji i sposób ich realizacji

§6.

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci , ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności poprzez:
1) niesienie pomocy osobom dotkniętym różnymi schorzeniami;
2) niesienie pomocy osobom oczekującym na zabiegi medyczne;

3) niesienie pomocy dzieciom uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

4) wspieranie dzieci uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek  środków finansowych;

5) udzielanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych;

6) wspieranie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

7) niesienie pomocy osobom biednym;

8) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym;

9) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;

10) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

11) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

§ 7.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia;

2) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;

3) zakup leków i środków medycznych;

4) pomoc finansową i rzeczową dla dzieci zagrożonych utratą zdrowia lub życia;

5) organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów;

6) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;

7) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;

8) pomoc finansową i rzeczową;

9) organizowanie lub finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;

10) prowadzenie lub finansowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;

11) fundowanie stypendiów;

12) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży;

13) wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;

14) wyposażenie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;

15) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych oraz szkoleniowych;

16) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, placówek pomocy społecznej i oświatowych.

ROZDZIAŁ III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

1.  Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prowadzenie takiej działalności jest możliwe po jej ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.  Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

3.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4.  Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 9.

1.  Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.  Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3.  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, datków i subwencji;

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale i/lub innych osób;

4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

5) operacji finansowych;

6) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

7) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;

8) aukcji internetowych.

4.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

5.  Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

6.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 10.

1.  Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.

2.  Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.  Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 11.

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV.

Organy Fundacji

§12.

1.  Organami Fundacji są:

1)                      Rada Fundacji;

2)                      Zarząd Fundacji.

2.  Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

3.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

4.  Na wniosek Zarządu Fundacji członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia oraz nagród.

5.  Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§12a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rada Fundacji

§ 13.

1.  Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 11 (jedenastu) osób.

2.  W skład Rady Fundacji wchodzą wybrane przez Fundatora osoby fizyczne lub/i prawne.

3.  Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

4.  Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

5.  Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

6.  Członków składu Rady Fundacji powołuje Fundator. W trakcie kadencji następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji bądź Fundator.

§ 14.

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 15.

1.  Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

2.  Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3.  Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów pozostałych członków Rady Fundacji w głosowaniu tajnym. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.

4.  Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji;

3) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;

4) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;

5) śmierci członka Rady Fundacji;

6) nienależytego wypełniania funkcji członka;

7) istotnego naruszenia postanowień Statutu;

8) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5.  Darczyńcy mogą zostać zaproszeni do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.

§ 16

1.  Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2.  Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, na wniosek Fundatora;

2)   wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

3)   zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;

4)   uchwalanie zmian Statutu Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora;

5)   ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, w tym opracowanie zasad przyznawania pomocy;

6)   ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;

7)   rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;

8)   wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

9)   podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;

10)  podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji, po uzyskaniu zgody Fundatora.

Zarząd Fundacji

§ 17.

1.  Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora.

2.  Kadencja członków Zarządu trwa 2(dwa) lata.

3.  Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

4.  Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w razie:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu;

6) przekroczenia 75 roku życia.

5.  Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji następuje w drodze powołania członka Zarządu przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora.

6.  Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Fundator, przed powołaniem członków Zarządu Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i po powołaniu członków Zarządu Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Radzie Fundacji.

§ 18.

1.  Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.  Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

3.  Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Fundacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 19.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji oraz pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Fundacji;

3) prowadzenie biura Fundacji oraz ustalanie wielkości zatrudnienia;

4) proponowanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji;

6) realizacja programów działania Fundacji;

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;

8) realizacja szczególnych próśb darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem;

10) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji;

11) nadaje honorowe tytuły, po uzyskaniu zgody Fundatora i Rady Fundacji.

§ 20.

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 21.

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji na wniosek Fundatora.

§ 22.

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.

§ 23.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§ 24.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 25.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 26.

Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu, pracowników biura Fundacji oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno – prawnych wykonuje Prezes Zarządu, a w stosunku do Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady Fundacji. (art. 31 Kodeksu pracy)

ROZDZIAŁ V.

Uprawnienia i obowiązki Fundatora

§ 27.

Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Fundatora należy w szczególności:

1) decydowanie zmiany Statutu Fundacji;

2) wnioskowanie do Rady Fundacji o powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

4) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;

5) decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę lub Zarząd;

7) wskazywanie Radzie i Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;

8) wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji;

9) decyzja o likwidacji Fundacji i powoływanie likwidatora Fundacji;

10) akceptowanie wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji, pracowników biura oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;

11) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji z własnej inicjatywy. Za skuteczne poinformowanie o terminie i miejscu posiedzenia uważa się informację telefoniczną lub SMS-ową na wskazany przez członka Rady Fundacji numer telefonu.

§ 28.

W razie śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora przejmuje inna osoba wskazana przez Fundatora w późniejszym testamencie. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się do takiej osoby odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 29.

1.  Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.  Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),,

2) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),

3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),

4) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (46.49.Z)

5) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z)

6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)

7) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)

8) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)

9) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)

10)  działalność wydawnicza (58)

11) działalność poligraficzna  i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18)

12) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)

13) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)

3.  Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

4.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

Rozdział VII.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 30.

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2.  Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 6 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

3.  Likwidację prowadzi Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.