ul. Budowlanych 5 | 64-100 Leszno biuro@fundacjadelhan.pl 781 025 025

Polityka Prywatności (RODO)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,

szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby zainteresowani mieli świadomość  w jaki sposób przetwarzane  są dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja DELHAN z siedzibą w Lesznie, pod adresem ul. Budowlanych 5, Leszno 64-100, nr NIP 6972311989, zwana dalej: 
  Administratorem Danych”.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres mailowy rodo@delhan.pl lub dzwoniąc pod numer: 781 015 015

2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (dalej jako Umowy), dla zawarcia i wykonania których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również podstawę tę stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i wykonywanie Umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych,
 • przekazywania Pani/Pana wpłat na rzecz celu utworzonego przez fundację,
 • prawidłowa realizacja przez Administratora Danych umów z jego kontrahentem, będącym jednocześnie Pani/Pana pracodawcą,
 • dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią,
 • dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności),
 • konfiguracji serwisu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu,
 • analityki i promocji.

4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą: dane kontaktowych (jeśli podane), dane dotyczące historii przekazanych datków. Nie zbieramy informacji o numerach kont bankowych czy innych informacji związanych z przekazaniem pieniędzy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia zbiórki na wcześniej ustalony cel, wcześniej ustalony przez Fundacje.

6. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, Urzędowi Skarbowemu, bankom.

7. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).

Z poważaniem
Zarząd FUNDACJI DELHAN